Технически данни

 УПИ VII-21, кв.55

3000.00 кв.м

 Застроена площ блок А

409.42 кв.м

 Застроена площ блок Б

409.42 кв.м

 Общо застроена площ

818.84 кв.м

 Разгъната застоена площ блок А

2058.40 кв.м

 Разгъната застоена площ блок Б

2058.40 кв.м

 Общо РЗП

4116.80 кв.м

 Кинт

1.37

 Св. дворна площ

72.70%

 

 

по ПУП

по Проект

 Плътност на застрояване

50.00%

27.29%

 Кинт

1.50

1.37

 Озеленяване

40.00%

40.00%

 Koта корниз

12.00 м

12.00 м